«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 9. november 2015

FRA STYREMØTE 29.10.15

Saker vi behandlet på dette styremøtet

Minnelunden

Laget vil prøve å få laget en plan for skilting i tilknytning til Minnelunden. Med i planen vil vi prøve å få til et kostnadsoverslag over dette arbeidet.
I Minnelunden står kirkestua. Det er ønskelig at vi her kan få til å fortelle historia til kirkestua, trekk fra Sortlands historie og fra de tidligere kirkene på Sortland

Årboka

Årboka for 2015 vi være i salg etter 20. november i bokhandlere og andre steder som Sortland Museum, Joker Eidsfjord, Blokken og hos Bjørg Breines. Du vil også kunne kjøpe den på ulike arrangement. Den koster 300  kr i utsalg

Skriveverksted:

I samarbeid med Sortland Pensjonistforening og Maurtuva(Frivillighetssentralen) vil vi prøve å få satt i gang en skriveverksted,

Sortlands lokalhistorie på Wikipedia: 

Et mål å få folk til  historiske artikler fra og om Sortland og legge disse ut på nettet.

Blomtak:

Laget har fått spørsmål om utløer tekt med blom. Vet du noe om dette? Ta kontakt

Historielasundersøkelse og om gjennomføring av kulturminnedagen

Spørsml om dette fra Landslaget for lokalhistorie og kulturvern.no ble besvart

lørdag 24. oktober 2015

SLEKTFORUMET HØSTEN 2015

Frammøte i høst er 26. august, 30. september, 28, oktober, 25.november og 9. desember.
Alle møtene er kl 19.
Vi møtes på biblioteket (Nordnorsk avdeling).
Slektforumet er åpent for alle

mandag 14. september 2015

KULTURMINNEDAGEN 2015, TEMA DUGNAD

Kulturminnedagen 2015 hyller dugnads-Sortland

Den nasjonale og den europiske kulturminnedagen arrangeres hvert år i september. Kulturminnedagen er initiert gjennom en nasjonal kampanje der lag, foreninger og myndigheter rundt om i landet oppfordres til å gjennomføre en kulturminnemarkering i denne tida. Hensikten er å rette søkelys på vår felles nasjonale kulturarv og vårt kulturminnevern.
Det settes opp forslag til ulike hovedtema for hvert år. Hovedtema i år er nabolag; menneske, kulturminne og historie. Som et lokalt tema med utgangspunkt i nabolag ønsker vi i Sortland å framheve den betydning dugnad har vært for oss.
Arrangementet den 20. september vil være ei vandring til utvalgte steder i Sortland sentrum med stopp der dugnadsfolk selv forteller litt om den dugnadsinnsats de har vært med på. Arrangementet åpnes på søndag kl 13 på Lamarktunet. Her blir det fortalt om den frivillige og dugnadsbaserte innsatsen der. Så følger ulike andre steder som Parken, Middelskolen(Rødskolen), Torghuken(Kystlaget og Ole Larsen), Minnelunden, Kulturfabrikken og avslutning i Kvitbrygga(Bygdekvinnelaget). Her viser vi eldre bilder fra dugnader i sortlandlandsbygdene. Det blir kaffe å få kjøpt, men vandringa er gratis.

Arr. Sortland Museum. Sortland Kulturfabrikk, Sortland HistorielagSØNDAG 20. SEPTEMBER
Invitasjon til vandring i dugnad i Sortland sentrum
13.00: oppmøte ved Lamarktunet, hovedinngangen
Avsluttes i Kvitbrygga med bildefremvisning og
salg av kaffe og kaker
Familiearrangement
Gratis

onsdag 15. juli 2015

FRA STYREMØTE 020715

Sak 1/15: Oppgavefordeling i styret. Kasserer og leder er valgt på årsmøtene ved særskilt valg. Georg Ellingsen som også er kasserer er også nestleder i laget. Kirsten Opdan er sekretær og har også et spesielt ansvar for oppfølging av vårt slektforum. Øvrige medlemmer i styret får oppgaver etter behov
Under behandlinga av denne saka ble det poengtert hvor viktig det er at medlemmer i laget har fokus på å markedsføre laget i lokale og sosiale medier.
Sak 2/15 Kulturminnedagen 12. september. Vårt lokale tema er "dugnad". Nærmere kunngjøring om arrangement kommer seinere.
Sak 3/15: Minnelunden. I anledning at det skal asfalteres i deler av gateplanet inn mot Mnnelunden vil det også bli satt i gang miljørettet tiltak utenfor Kunstnerhuset og Kolbeggården. For en del av dette området kan det bli lagt skiferheller. Hensikten er å gjøre området fritt for bilparkering, snølagring og et trivelig uterom. Historilaget støtter alle tiltak som kan være med å fremme dette områdets særegne karkater.
Sak 4/15 Den 19.august er lagt opp til en aktivitetsdag ved Lamarktunet. Laget hjelper til.
Sak 5/15, Årboka. En redaksjonskomite  arbeider med stoff og bilder. Har du noe som du vil ha med i boak må vi ha det inne i løpet av august.
Sak 6/15 Torvskjåen er overlevert. Laget har to forpliktelser: 1 Å skaffe torv(torving) 2. Holde skjåen ved like
Sak 7/15 Medlemskontingenten . Den er på 150 kroner. Giro sendes nå ut til de som er registrerte medlemmer. Husk å skrive på betaler, eventuell referansenummer som følger med giroen. Kontonummer for medlemskontingenten finner du på høyre side på denne bloggen.

Bilder fra åpninga av torvskjåen

Et av bildene fra plakatserien i torvskjåen Rolf Ness forteller om torvinga slik han  husket den. Han bodde da på Grytting.
Noe av gammelt torvutstyr som er  i torvskjåen. Spade til å skjære lomp, Gaffel til   kaste lompen opp på kanten av myra og skjærespade til å dele lompen i torver. Vanligvis 5 torver av hver lomp.Torvene ble så røyst(sett på ende) bortover moen.(grassletta).for å tørkes
Trillebåra hørte også med til utstyret på torvmyra. Lompen ble trillet utover myra før den ble delt.
Torvutstyret er gitt til  torvskjåen av Jan Olsen

tirsdag 23. juni 2015

TORVSKJÅ TIL LAMARKTUNET

Velkommen til åpning av torvskjåen ved Lamarktunet. Den er reist av Historielaget i samarbeid med Frivillighetssentralen og Dagtilbudet ved Lamarktuenet. Den er plassert ved Grillhytta.
Mandag 29. juni kl 11 blir torvskjåen overlevert til Lamarktunet.

Det er satt opp program for anledningen med "torvlomparsang", intervju med gamle torvere, skjæring av lomp,  orientering om hvordan denne torvskjåen ble til og innhold i den (plakater som viser  torving, torv og utstyr til torving). Etter dette blir det bålkaffe,  og for  anledning er torv brukt i kaffebålet.
Velkommen


onsdag 13. mai 2015

ÅRSMØTET FOR 2014

ble avviklet  12. april på Kvitbrygga. Godt frammøte.
Laget har 86 betalende medlemmer.

Fra årsmeldinga nevnes: Markering av Grunnlovsjubileet på Sortland med bla Grunnlovseilasen, ekskursjon til Vikeidet("Tyskerhaugene"), arbeid ved torvskjåen ved Lamarktunet. slektforum på Sortland, ulike uttalelser fra laget.

Det ble diskutert hvilke saker laget skulle arbeide videre med: Markering av 8. mai med foredrag, kulturminnedagen med tema nabolag. Dugnad er det lokale temaet. Minnelunden og dugnad får å sette Kirkestua i  bedre stand. Rydding rundt tårnet og i parken. Ferdigstillelse av torvskjåen  og torv dugnad. Ny årbok i 2015  som  trenger stoff . Og laget fortsetter med slektforumet

Disse er i styret: Mathis Mathisen(leder), Georg Ellingsen(kasserer), Marie Lichwarck,Gisle Røthe og Kirsten Opdan. Vara til styret:Airin Knutsen Aas, Arne Vassbotn og Odd Lydersen
Etter årsmøtet presenterte Adrian Skogmo sin ferske bok: "Folk ved fjorden" - ei bygdehistorie om folket i Straumfjorden.

tirsdag 12. mai 2015

SLEKTFORUM

Det oppsatte mai møtet i slektforumet blir ONSDAG 3. JUNI KL19 på Nord Norsk avdeling. Det er ikke satt av noe bestemt tema for dette møtet.

onsdag 1. april 2015

Fra SLEKTFORUM 25.02

Ny bok omfangsrik bok om slektarbeid er kommet, Den finner du på biblioteket på Sortland.
"På sporet av familien". ISBN- 978-82-419-1079

Om slektprogrammet DIS Norge ved Annbjørg Abrahamsen.
Programmet kan brukes også for de som ikke er medlemmer i DIS. Et medlemskap koster 500 kr året med tilgang til debatter, diskusjoner og spørringer. DIS er særlig godt egnet til å leite opp tilgjengelige kilder. Mange linker som gir mange muligheter.

Skifter og gotisk skrift ved Johan Borgos.
Dette var tredje samling om gotisk skrift. Mange ting som har med skifter å gjøre ble tatt opp: Hvordan de ble til, hvilke endringer som skjedde med skiftene over tid,  innholdet i et skifte. hvilke opplysninger vi finner om verdisetting og levemåte i ei naturalhusholdning og  skifter som truverdige dokument for å kunne belyse samfunnforhold i den tid de ble til.
Som utgangspunkt for å belyse forhold nevnt ovenfor  og for å øve på  gotisk skrift  såg vi å et skifte etter Anders Danielsen og Abelone Danielsdatter fra gården Sandstrand. De døde begge i 1744.

For de som vil befatte seg mer med skifter fra Vesterålen anbefales CD platen som DIS Salten har gitt ut. Du finner de på DIS Norge

mandag 30. mars 2015

ÅRSMØTE FOR 2014

Lagets årsmøte er berammet til 12, april kl 18 på Kvitbrygga
Vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg.
Andre saker til årsmøtet må være styret  i hende innen 7. april

Etter årsmøtet vil Adrian Skogmo fortelle om "Bygdeboka fra Straumfjord"


mandag 23. mars 2015

Slektforum 25. mars

Nytt møte i slektforumet 25. mars kl 1830 på biblioteket på Sortland

Tema: 1830 -1900: Presentasjon av slektprogrammet DIS Norge
Tema fra kl 1900:  Vi ser på gamle skifter,gotisk skrift ved Johan Borgos

tirsdag 3. mars 2015

KULTURUKA , Billedspill

Fra Sigurd Skjeggstads billedsamling
"Turfølge på vei opp på Møysalen, 1935"UTSTILLING "De hadde kamera i sekken"
Kulturfabrikken, Sortland Museum

Sortland Historielag og Sortland Museum har sammen laga et lite billedspill om friluftsliv i Sortland.Bildene går tett på flere generasjoner sortlendinger  på fotturer, båtturer, skøyter og ski. Vi møter folk som danser, svømmer, drikker kaffe, spilller gitar, klatrer og  det hele koser seg ute i det fri.

FRA SLEKTFORUMET 25.02

Slektprogrammet Legacy
Tor Bønes viste oss hvordan slektprogrammet "Legacy" kunne brukes. Programmet er laget av mormonene. Vi fikk se de mulighetene som  programmet  har . Legacy har en standardversjon som er gratis og en mer avansert versjon som det må betales for. Adresse på nettet: Legacy norsk.com
Kirkebøker
Neste del var Gotisk skrift ved Johan Borgos. Temaet var kirkebøker. Vi fikk først prøve oss på ei kirkebok fra Sortland fra 1852(Sortland ble eget sognekall i 1851). Viktig var det for oss å bli klar over hvilke opplysninger vi kan finne i  kirkebøkene. Etterpå prøvde vi oss på ei kirkebok fra Sortland anneks fra 1704.

tirsdag 10. februar 2015

SLEKTFORUM PÅ SORTLAND

Slektforum vårt arrangeres dette halvåret siste onsdag i hver måned. Siste gang før sommeren er 27.mai.
Dette halvåret har vi to tilbud. Begynnerkurs med slektgransking og kurs i gotisk skrift, dvs å lese og forstå tekster skrevet med gotisk håndskrift.
Begynnerkurs:Vi hadde oppstart 28. januar. Da såg vi  på hvordan vi kan registrere opplysninger som var lett tilgjengelig, Geir Rasmussen hadde første kvelden.Neste gang 25, februar tar vi for oss ulike slektprogram som vi kan bruke. NB  start kl 1830.
Tredje møte vil være om hvordan vi  kan finne fram i  digitale arkiv.

Gotisk skrift.
Her hadde vi også oppstart den 28. januar og  regner  med tre kvelder på 1 til 2 timer. Målet er å bli sjølhjulpne med å lese og å kunne trekke ut "forståelsen" fra dokumenter som kirkebøker, eiendomskifter o.l
Første gang såg vi på bokstaver og vi fikk prøve oss på noen tekster. Neste gang blir 25.februar kl 19. Da er temaet kirkebøker. Johan Borgos er kursleder.
Det anbefales lærebok. Vi har valgt boka "Gotisk skrift" , lærebok med tekster fra 1485 til 1875 av Aud Tretvik og Kjell Haarstad(Tapir). Den koster kr 244.

Slektforum har møter på Sortland Bibliotek(Kulturfabrikken)

Kvalitet koster. Derfor har styret i Historielaget besluttet at medlemmer i laget ikke betaler kursavgift. Her dekker kontingenten (kr 150) for kurset. Ikke-medlemmer må betale kr 200.
Kontonr er: 4570.1708222

Har du spørsmål? Kontakt oss: Sortland.historielag@gmail.com eller tlf 48120459 eller 90186268
Slektforum er åpen for alle.