«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 15. juli 2015

FRA STYREMØTE 020715

Sak 1/15: Oppgavefordeling i styret. Kasserer og leder er valgt på årsmøtene ved særskilt valg. Georg Ellingsen som også er kasserer er også nestleder i laget. Kirsten Opdan er sekretær og har også et spesielt ansvar for oppfølging av vårt slektforum. Øvrige medlemmer i styret får oppgaver etter behov
Under behandlinga av denne saka ble det poengtert hvor viktig det er at medlemmer i laget har fokus på å markedsføre laget i lokale og sosiale medier.
Sak 2/15 Kulturminnedagen 12. september. Vårt lokale tema er "dugnad". Nærmere kunngjøring om arrangement kommer seinere.
Sak 3/15: Minnelunden. I anledning at det skal asfalteres i deler av gateplanet inn mot Mnnelunden vil det også bli satt i gang miljørettet tiltak utenfor Kunstnerhuset og Kolbeggården. For en del av dette området kan det bli lagt skiferheller. Hensikten er å gjøre området fritt for bilparkering, snølagring og et trivelig uterom. Historilaget støtter alle tiltak som kan være med å fremme dette områdets særegne karkater.
Sak 4/15 Den 19.august er lagt opp til en aktivitetsdag ved Lamarktunet. Laget hjelper til.
Sak 5/15, Årboka. En redaksjonskomite  arbeider med stoff og bilder. Har du noe som du vil ha med i boak må vi ha det inne i løpet av august.
Sak 6/15 Torvskjåen er overlevert. Laget har to forpliktelser: 1 Å skaffe torv(torving) 2. Holde skjåen ved like
Sak 7/15 Medlemskontingenten . Den er på 150 kroner. Giro sendes nå ut til de som er registrerte medlemmer. Husk å skrive på betaler, eventuell referansenummer som følger med giroen. Kontonummer for medlemskontingenten finner du på høyre side på denne bloggen.

Bilder fra åpninga av torvskjåen

Et av bildene fra plakatserien i torvskjåen Rolf Ness forteller om torvinga slik han  husket den. Han bodde da på Grytting.
Noe av gammelt torvutstyr som er  i torvskjåen. Spade til å skjære lomp, Gaffel til   kaste lompen opp på kanten av myra og skjærespade til å dele lompen i torver. Vanligvis 5 torver av hver lomp.Torvene ble så røyst(sett på ende) bortover moen.(grassletta).for å tørkes
Trillebåra hørte også med til utstyret på torvmyra. Lompen ble trillet utover myra før den ble delt.
Torvutstyret er gitt til  torvskjåen av Jan Olsen