«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

torsdag 31. mars 2016

mandag 22. februar 2016

SLEKT


"Slektforskermøtene" fortsetter også i 2016. Våre møter er den 29. januar, 24, februar,
16. mars, 27. april, 25.mai og 15. juni.
Alle våre møter er på Sortland Bibliotek, nord norsk avdeling,  de angitte datoer  klokken 19.
Møtene starter vanligvis med at deltakerne forteller noe fra sitt arbeid relatert til leiting etter slekt.
Deretter tar deltakerne opp problemer de har møtt på i sitt slektsarbeid. Vi hjelper hverandre.
Slektsmøtene er åpne for alle.

mandag 9. november 2015

FRA STYREMØTE 29.10.15

Saker vi behandlet på dette styremøtet

Minnelunden

Laget vil prøve å få laget en plan for skilting i tilknytning til Minnelunden. Med i planen vil vi prøve å få til et kostnadsoverslag over dette arbeidet.
I Minnelunden står kirkestua. Det er ønskelig at vi her kan få til å fortelle historia til kirkestua, trekk fra Sortlands historie og fra de tidligere kirkene på Sortland

Årboka

Årboka for 2015 vi være i salg etter 20. november i bokhandlere og andre steder som Sortland Museum, Joker Eidsfjord, Blokken og hos Bjørg Breines. Du vil også kunne kjøpe den på ulike arrangement. Den koster 300  kr i utsalg

Skriveverksted:

I samarbeid med Sortland Pensjonistforening og Maurtuva(Frivillighetssentralen) vil vi prøve å få satt i gang en skriveverksted,

Sortlands lokalhistorie på Wikipedia: 

Et mål å få folk til  historiske artikler fra og om Sortland og legge disse ut på nettet.

Blomtak:

Laget har fått spørsmål om utløer tekt med blom. Vet du noe om dette? Ta kontakt

Historielasundersøkelse og om gjennomføring av kulturminnedagen

Spørsml om dette fra Landslaget for lokalhistorie og kulturvern.no ble besvart

lørdag 24. oktober 2015

SLEKTFORUMET HØSTEN 2015

Frammøte i høst er 26. august, 30. september, 28, oktober, 25.november og 9. desember.
Alle møtene er kl 19.
Vi møtes på biblioteket (Nordnorsk avdeling).
Slektforumet er åpent for alle

mandag 14. september 2015

KULTURMINNEDAGEN 2015, TEMA DUGNAD

Kulturminnedagen 2015 hyller dugnads-Sortland

Den nasjonale og den europiske kulturminnedagen arrangeres hvert år i september. Kulturminnedagen er initiert gjennom en nasjonal kampanje der lag, foreninger og myndigheter rundt om i landet oppfordres til å gjennomføre en kulturminnemarkering i denne tida. Hensikten er å rette søkelys på vår felles nasjonale kulturarv og vårt kulturminnevern.
Det settes opp forslag til ulike hovedtema for hvert år. Hovedtema i år er nabolag; menneske, kulturminne og historie. Som et lokalt tema med utgangspunkt i nabolag ønsker vi i Sortland å framheve den betydning dugnad har vært for oss.
Arrangementet den 20. september vil være ei vandring til utvalgte steder i Sortland sentrum med stopp der dugnadsfolk selv forteller litt om den dugnadsinnsats de har vært med på. Arrangementet åpnes på søndag kl 13 på Lamarktunet. Her blir det fortalt om den frivillige og dugnadsbaserte innsatsen der. Så følger ulike andre steder som Parken, Middelskolen(Rødskolen), Torghuken(Kystlaget og Ole Larsen), Minnelunden, Kulturfabrikken og avslutning i Kvitbrygga(Bygdekvinnelaget). Her viser vi eldre bilder fra dugnader i sortlandlandsbygdene. Det blir kaffe å få kjøpt, men vandringa er gratis.

Arr. Sortland Museum. Sortland Kulturfabrikk, Sortland HistorielagSØNDAG 20. SEPTEMBER
Invitasjon til vandring i dugnad i Sortland sentrum
13.00: oppmøte ved Lamarktunet, hovedinngangen
Avsluttes i Kvitbrygga med bildefremvisning og
salg av kaffe og kaker
Familiearrangement
Gratis

onsdag 15. juli 2015

FRA STYREMØTE 020715

Sak 1/15: Oppgavefordeling i styret. Kasserer og leder er valgt på årsmøtene ved særskilt valg. Georg Ellingsen som også er kasserer er også nestleder i laget. Kirsten Opdan er sekretær og har også et spesielt ansvar for oppfølging av vårt slektforum. Øvrige medlemmer i styret får oppgaver etter behov
Under behandlinga av denne saka ble det poengtert hvor viktig det er at medlemmer i laget har fokus på å markedsføre laget i lokale og sosiale medier.
Sak 2/15 Kulturminnedagen 12. september. Vårt lokale tema er "dugnad". Nærmere kunngjøring om arrangement kommer seinere.
Sak 3/15: Minnelunden. I anledning at det skal asfalteres i deler av gateplanet inn mot Mnnelunden vil det også bli satt i gang miljørettet tiltak utenfor Kunstnerhuset og Kolbeggården. For en del av dette området kan det bli lagt skiferheller. Hensikten er å gjøre området fritt for bilparkering, snølagring og et trivelig uterom. Historilaget støtter alle tiltak som kan være med å fremme dette områdets særegne karkater.
Sak 4/15 Den 19.august er lagt opp til en aktivitetsdag ved Lamarktunet. Laget hjelper til.
Sak 5/15, Årboka. En redaksjonskomite  arbeider med stoff og bilder. Har du noe som du vil ha med i boak må vi ha det inne i løpet av august.
Sak 6/15 Torvskjåen er overlevert. Laget har to forpliktelser: 1 Å skaffe torv(torving) 2. Holde skjåen ved like
Sak 7/15 Medlemskontingenten . Den er på 150 kroner. Giro sendes nå ut til de som er registrerte medlemmer. Husk å skrive på betaler, eventuell referansenummer som følger med giroen. Kontonummer for medlemskontingenten finner du på høyre side på denne bloggen.

Bilder fra åpninga av torvskjåen

Et av bildene fra plakatserien i torvskjåen Rolf Ness forteller om torvinga slik han  husket den. Han bodde da på Grytting.
Noe av gammelt torvutstyr som er  i torvskjåen. Spade til å skjære lomp, Gaffel til   kaste lompen opp på kanten av myra og skjærespade til å dele lompen i torver. Vanligvis 5 torver av hver lomp.Torvene ble så røyst(sett på ende) bortover moen.(grassletta).for å tørkes
Trillebåra hørte også med til utstyret på torvmyra. Lompen ble trillet utover myra før den ble delt.
Torvutstyret er gitt til  torvskjåen av Jan Olsen