«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

søndag 31. mars 2013

FRA STYREMØTE 20.MARS

Årsmøtet blir på biblioteket søndag 21 april kl 18.Vanlige årsmøtesaker. Andre saker til behandling på årsmøtet må være styet i hende 14 dager før årsmøtet. Etter årsmøtet: Kvinnesak og kvinnearbeid i Sortland

Laget har fått henvendelse om å arbeide  for byste av Konrad Nordahl. Laget vil ikke påta seg denne oppgaven, men vil komme tilbake til saka dersom andre påtar seg dette.

Adresseendring: Vår postadresse er nå: Sortland Histoirielag, Sortland Bibliotek, Boks 235 8401 SORTLAND

Slektsforumet vårt forsetter.Etter jul har vi snakket om  disse temaene : Navneskikker, folketellinger og skifter. Det planlegges et møte til før sommeren. Til høsten håper laget å få i gang "begynnnergruppe"

Redaksjonskomteen for  årboka har hatt flere møter. Det er å håpe at komiteen har alle bidrag i hende når sommerferien er over.

Lagert har fått invitasjon fra Kystlaget om  å være medarrangør for tur til Vestsida Eidsfjorden under Sildefestivalen i år.Vi ønsker å bidra til at turen kan arrangeres.

Det er besluttet å kjøpe inne en såkalt rollup til laget som vi kan bruke til ulike anledninger

Annet som  styret diskuterte var : Byvandring med utgagspuknkt i vern gjennom byplanen, ei lokahistorisk turløype knyttet til Vestmarka,  og vi såg på et eventuelt medlemsblad for laget.

Har du saker du ønsker at laget skal arbeide med. Kontakt oss.